Chứng nhận đăng ký đầu tư > Tin tức

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Tin tức

/home/hosting_users/vtnhome/www/skin/board/basic/view.skin.php

Chứng nhận đăng ký đầu tư

페이지 정보

작성자 rooter 댓글 0Cái 조회 6,755lần 작성일 18-06-14 17:26

본문

Công ty TNHH VINA MAMAEDEN DOOR đã được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2018. Theo nội dung của giấy chứng nhận, Ban quản lý khu kinh tế chứng nhận cho nhà đầu tư Mamaeden Door Corporation LTD thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất cửa thép chống cháy tại khu xưởng Kizuna 2 thuộc tỉnh Long An. Dự án sau khi triển khai sẽ góp phần tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách quốc gia, chuyển giao công nghệ và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Hi vọng với những đóng góp nhỏ này sẽ luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng.
/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.